Op het Anna

Kernwaarden

Het Anna van Rijn College is een openbare school en toch ook bijzonder. Ons motto is: samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Dat houdt het volgende voor leerlingen en medewerkers van het Anna in:

 • Ik vind een goede sfeer waar ik mijzelf kan zijn, belangrijk. Die heb je bij mij op school en daar werk ik zelf aan mee.
 • Ik laat zien wat ik in huis heb en ik probeer te leren wat ik nog niet kan. Dat durf ik, want bij mij op school mag je fouten maken.
 • Ik leer het beste als ik uitgedaagd word. Daarom heeft mijn school veel niveaus en uitdagingen voor alle leerlingen.
 • Ik ben anders dan jij. Dat maakt me benieuwd naar jou en jouw achtergrond. Daar ga ik met respect mee om. Zo leer ik op school wat ik later ook wil kunnen: goed omgaan met anderen.
 • I represent Anna and I realise that the world that I live in, has an increasing international focus. I want to learn how to communicate with people in English and how to work together with them. My school gives me this opportunity in bilingual as well as all other classes.
 • Ik heb docenten die hart hebben voor hun leerlingen en passie voor hun vak.
 • Ik zet me in om te leren op school, ook buiten de les.
 • Ik houd van afwisseling, dat houdt mij bij de les.
 • Ik heb soms een extra steuntje in de rug nodig. Daarom kan ik terecht bij mijn mentor, mijn juniormentor (dat is een leerling uit de bovenbouw), de remedial teacher en de vertrouwenspersoon.
 • Ik weet waar ik aan toe ben op school. Anna’s omgangsregels zorgen voor duidelijkheid en rust. Dan leer ik beter.
We zijn een school waar je je snel thuis voelt. Dat houden we ook graag zo, want dan leer je beter. Daarom werken we aan een plezierige, laagdrempelige sfeer. Je kunt alle medewerkers aanspreken. Dat geldt voor de docenten, de conciërges, de mentor, de teamleider, de leerlingenadministratie, de directeur, kortom voor iedereen.

De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Om die soepel te laten verlopen krijgen de brugklassers een introductieprogramma. Voor de zomervakantie leer je je mentor en klasgenoten al kennen. We beginnen het nieuwe schooljaar met een aantal wendagen. Je doet een leuke puzzeltocht, leert al snel hoe het eraan toegaat op school en je maakt vrienden in de klas.

Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Daarom hebben we duidelijke gedrags- en omgangsregels en houden we voldoende toezicht. We verwachten van jou dat je de regels naleeft. Eigenlijk net als thuis. Eén regel willen we speciaal noemen: zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van medeleerlingen en/of medewerkers mag je van hen geen foto’s of filmpjes maken of uitspraken van hen publiceren.

Schoolregels

Onze schoolregels zijn gebaseerd op Anna’s Omgangsregels (zie verderop). Als je je niet aan deze regels houdt, krijg je een waarschuwing. Bij herhaling krijg je te maken met strafmaatregelen. Als ook dat niet helpt, nodigt je mentor of teamleider jou en je ouders uit voor een gesprek. Gezamenlijk maken we dan afspraken voor verbetering en bespreken we wat de gevolgen zijn als verbetering uitblijft. In het uiterste geval kan dit leiden tot schorsing of verwijdering van school. Bij ernstige vergrijpen nemen wij contact op met instanties buiten school. Als je regelmatig spijbelt of zonder bij de school bekende reden langer dan drie dagen afwezig bent, zoekt de leerplichtambtenaar uit wat daarvan de reden is. Hij kan een proces-verbaal opmaken. Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete, krijgen een leerstraf of kunnen in hechtenis worden genomen. Bij luxe verzuim, dat wil zeggen extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming van de school, is de kans op een proces-verbaal erg groot. De school is verplicht dit door te geven aan de afdeling leerplicht van je woongemeente.

De Anna MAVO heeft ten aanzien van kluisjescontrole, alcohol, wapens en drugs het volgende beleid:

 • Kluisjescontrole: in het kader van veiligheid en preventie kan indien daar aanleiding toe is een kluisjescontrole worden uitgevoerd.
 • Alcohol: op schoolfeesten en andere activiteiten binnen of buiten de school is het gebruik van alcoholhoudende drank niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel bellen we je ouders met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst en je mag het volgende schoolfeest niet bijwonen.
 • Drugs: het bezit, gebruik of verhandelen van soft en/of harddrugs is niet toegestaan. Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouders met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst. Bij het verhandelen van drugs schakelen we de politie in. Tevens bekijken we welke verdere maatregelen we moeten nemen. Verwijdering van school kan daarbij nadrukkelijk aan de orde komen.
 • Onder invloed zijn van alcohol en/of drugs: het onder invloed van alcohol en/of drugs zijn op school, tijdens schoolfeesten en andere onder verantwoording van de school plaatsvindende activiteiten is niet toegestaan.
 • Wapens: wapenbezit is niet toegestaan. Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouders en informeren we de politie. Jij wordt geschorst.
 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen aanvullende strafmaatregelen volgen.

Anna's omgangsregels

De medewerkers, de leerling en de ouders

 • Motiveren hun kind om deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten.
 • Ondersteunen hun kind bij het leren.
 • Bieden hun kind een goede plek om thuis te studeren.
 • Zorgen er voor dat hun kind (op tijd) op school aanwezig is.
 • Berichten school tijdig als dat niet mogelijk is.
 • Gaan met respect om met hun kind, andere leerlingen en werknemers van school.
 • Motiveren hun kind om zich aan de schoolregels en aan afspraken te houden.
 • Moedigen hun kind aan tot veilig gedrag op school en onderweg naar / van school.

Leren

 • Bieden uitdagend en gevarieerd onderwijs.
 • Begeleiden naar zelfstandig leren.
 • Bieden waar nodig hulp.
 • Zorgen voor een goede leeromgeving.
 • Zet zich in om te leren.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor het leren.
 • Plant zijn/haar studie zorgvuldig.
 • Vraagt waar nodig om hulp.

Aanwezigheid

 • Geven tijdig een rooster en melden afwijkingen van het rooster op tijd.
 • Gaan na of leerlingen aanwezig zijn.
 • Nemen bij het vermoeden van ongeoorloofde absentie maatregelen.
 • Is elke dag op school en in de les, tenzij er een goede reden voor absentie is, zoals ziekte.
 • Is op tijd.

Sfeer

 • Gaan met respect om met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers, ongeacht hunachtergrond.
 • Stimuleren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen.
 • Bevorderen een plezierige, rustige sfeer.
 • Gaat met respect om met medeleerlingen, docenten en onderwijsondersteunendpersoneel, ongeacht hun achtergrond.

Gedrag

 • Stellen duidelijke regels.
 • Zijn eerlijk en consequent in de handhaving van de schoolregels.
 • Spreken anderen aan op hun gedrag
 • Houdt zich aan de schoolregels en afspraken.
 • Werkt mee aan een rustige, veilige en schone school.
 • Spreekt anderen aan op hun gedrag, zonder geweld.

Veiligheid

 • Bieden een veilige omgeving, met voldoende toezicht.
 • Bevorderen veilig gedrag bij leerlingen.
 • Brengt de veiligheid van zichzelf en de rest van de schoolbevolking niet in gevaar.
 • Bevordert dat ook anderen zich veilig voelen op school.

Eigendommen

 • Moedigen leerlingen aan om respectvol met eigendommen om te gaan.
 • Nemen maatregelen om diefstal en beschadiging te voorkomen.
 • Gaat met respect om met de eigendommen van zichzelf, anderen en de school.
 • Moedigen hun kind aan om respectvol om te gaan met eigendommen.

Communicatie

 • Informeren leerlingen en ouders over gedrag en vorderingen.
 • Houden leerlingen en ouders op de hoogte m.b.v. informatieavonden, rapportavonden, nieuwsbulletins en de schoolwebsite.
 • Overleggen met ouders en leerlingen over belangrijke veranderingen.
 • Bieden ouders en leerlingen een luisterend oor.
 • Leest informatie en zorgt dat de informatie de ouders bereikt.
 • Neemt contact op met de mentor, de docent of de teamleider als er aanleiding toe is.
 • Ondersteunt het werk van de leerlingenraad.
 • Lezen informatie van de school en ondernemen actie waar nodig.
 • Bezoeken waar mogelijk informatieavonden en rapportavonden.
 • Nemen tijdig contact op met de school bij problemen.
 • Zorgen dat de school een telefoonnummer heeft waar een ouder/verzorger overdag bereikbaar is.
 • Ondersteunen het werk van de ouderraad

Anna’s Omgangsregels samengevat

 1. Ik zet me in om te leren.
 2. Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd.
 3. Ik toon respect voor iedereen op school.
 4. Ik houd me aan de schoolregels.
 5. Ik help mee de school schoon en veilig te houden.
 6. Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die van anderen.
 7. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van schoolnieuws

Bijdragen aan actief burgerschap

Anna is maatschappelijk betrokken! Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de dertig uur maatschappelijke stage niet meer verplicht. Maar dat wil niet zeggen dat wij als school geen verplichting meer voelen ten aanzien van actief burgerschap. Integendeel!

Door ons als school te richten op de wereld buiten de schoolmuren, stellen wij onze leerlingen in de gelegenheid kennis te maken met enkele belangrijke aspecten van de samenleving. De maatschappelijke stage In de onderbouw draagt daaraan bij. Oogmerk: het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling voor de samenleving te vergroten.

Leerlingbegeleiding

Op de Anna MAVO vinden wij het belangrijk dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Sommige leerlingen kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. Gelukkig staan de docenten en bovenal de mentor altijd klaar om te helpen. De docenten maken deel uit van een vast team dat leerlingen begeleidt. De lesgevende docenten van een klas spreken minimaal vier keer per schooljaar over de leerlingen in een leerlingenbespreking, zo komen eventuele problemen in een vroeg stadium aan het licht. Door deze manier van werken kunnen we snel reageren en als dit nodig mocht zijn samen met de leerling en zijn/haar ouders een actieplan bedenken.

Bij wie kan een leerling terecht?

Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Hij/zij houdt samen met de leerling de studieresultaten en het welbevinden in de gaten, geeft advies en begeleidt de leerling bij onder andere studie- en planvaardigheden. De mentor let ook goed op de sfeer in de klas. Leren gaat tenslotte beter als iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. Elke week is er een mentoruur waarin het bovenstaande aandacht krijgt. Voor ouders en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt; vragen kunnen telefonisch of via de mail gesteld worden.

Teamleider

Het team maakt afspraken over de aanpak van klassen en individuele leerlingen. Elk team heeft een teamleider; hij/zij houdt toezicht op de gang van zaken in het team.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider helpt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen hebben een arrangement toegewezen gekregen vanuit het samenwerkingsverband. Zie het kopje: ‘Extra aandacht nodig’.

Remedial Teacher

Leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD of vorm van autisme geven we bij het maken van toetsen extra tijd. Daarnaast wordt er in de onderbouw remedial teaching aangeboden aan leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie, die een verklaring hebben voor dyslexie of dyscalculie. Deze leerlingen kunnen dan onder andere op het gebied van leesvaardigheid, spelling en rekenvaardigheden ondersteuning krijgen.

De remedial teacher (RT-docent) adviseert docenten hoe te handelen en bekijkt wat de leerling nodig heeft aan hulpmiddelen. Daarnaast kan hij/zij ook kijken of het verstandig is als een leerling extern onderzocht wordt op dyslexie of dyscalculie.

Decaan

Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen een aantal keren een keuze maken. Aan het einde van klas 2 is dat de profielkeuze voor de bovenbouw en de examenklas. En in de eindexamenklassen moeten de leerlingen natuurlijk besluiten op welke manier ze hun opleiding zullen voortzetten na de Anna MAVO. Samen met de mentoren begeleidt de decaan deze keuzeprocessen. Ook ouders kunnen contact opnemen met de decaan als het gaat om zaken die te maken hebben met studie en beroep. Voor informatie: kgraaff@annavanrijn.nl

Vertrouwenspersoon

Er kunnen op school of thuis dingen spelen waarover een leerling met iemand in vertrouwen wil spreken. De leerling kan hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze luistert, geeft advies en maakt afspraken met de leerling over verdere actie. Voor informatie: ajansen@annavanrijn.nl

Orthopedagoog

De orthopedagoog coördineert de zorg om leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld leerlingen die langdurig ziek zijn, die moeite hebben goed te functioneren in de klas, die teruggetrokken zijn, gepest worden of pesten. Zij geeft advies aan docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, teamleiders, etc. in hoe zij kunnen handelen. Zij heeft gesprekken met ouders, mentor en leerling om de zorg af te stemmen. In enkele gevallen begeleidt zij ook zelf leerlingen. Voor informatie: damrino@annavanrijn.nl

Zorgcoördinator

Elk team heeft een eigen zorgcoördinator, waarbij leerlingen terecht kunnen met sociale en emotionele problematiek. Ook houdt de zorgcoördinator zaken als verzuim en ziekte in de gaten. Voor meer informatie: 030-6040900.

Jeugdarts

Als een leerling veel ziekteverzuim heeft, dan wordt de jeugdarts om advies gevraagd. Hij/zij is verbonden aan de GGD Midden Nederland. De jeugdarts kan leerlingen uitnodigen voor een gesprek of bij een overleg met ouders op school aanschuiven.

Juniormentor

Elke brugklas heeft twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit de hoogste leerjaren. Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor de leerlingen. Bij deze mentoren kunnen leerlingen hun verhaal kwijt of om hulp vragen. Voor leerlingen is het fijn om vragen te kunnen stellen aan hun juniormentoren of om gewoon een praatje te maken.

Juniordocent

Een juniordocent is een leerling uit de midden- of bovenbouw die, tegen een kleine vergoeding, leerlingen helpt met vakken die ze moeilijk vinden. Na overleg met de mentor en de vakdocent kunnen ouders hun kind opgeven voor deze hulp. Nadere informatie en een formulier zijn verkrijgbaar bij mw. Van Sloten (isloten@annavanrijn.nl). Op It’s Learning staat ook een aanvraagformulier.

Extra training nodig?

In de school bieden we aan leerlingen die dit nodig hebben trainingen aan. Als een leerling negatieve spanningen voelt tijdens het maken van toetsen, dan kan hij/zij een faalangstreductietraining volgen. Als een leerling moeite heeft in het sociale verkeer of hier meer zelfvertrouwen in nodig heeft, dan biedt de school psychomotorische therapie aan. De mentor signaleert welke leerlingen dit nodig hebben en bespreekt dit vervolgens met de leerling en zijn/haar ouders.

Een plek nodig om huiswerk te maken?

De school biedt ook de mogelijkheid, voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, om deel te nemen aan de huiswerkklas. Dit brengt geen extra kosten met zich mee en vindt plaats op twee momenten per week. De huiswerkklas geeft leerlingen een rustige plek om onder toezicht van een docent hun huiswerk te maken.

Extra aandacht nodig?

Soms hebben leerlingen om uiteenlopende redenen extra begeleiding nodig. Dat kan blijken uit informatie die de school ontvangen heeft van de basisschool, uit de resultaten van het instroomonderzoek of naar aanleiding van zaken die de mentor of docenten signaleren. Het kan bijvoorbeeld gaan om spellingsproblemen, dyslexie, ADHD of een autisme spectrum stoornis. Dyslectische leerlingen, die een officiële diagnose hebben, geven we extra tijd bij het maken van toetsen. Daarnaast krijgen sommige leerlingen Remedial Teaching als ze in de onderbouw moeite hebben met het leren van taal.

Voor een beperkt aantal leerlingen met problemen in hun ontwikkeling, een visuele of auditieve handicap is er extra begeleiding. Een arrangement is hierin een vereiste. Als men een arrangement bij het samenwerkingsverband aan wil vragen, beslist de school op basis van criteria of de leerling hiervoor in aanmerking komt. Voor informatie: eslot@annavanrijn.nl

De begeleiding van de leerling met arrangement heeft als doel de leerling te ondersteunen, zodat hij/zij adequaat kan functioneren op school en zijn/haar diploma kan halen. Onder adequaat schools functioneren wordt verstaan: cijfers halen waarmee overgegaan of een diploma wordt gehaald, werkhouding waarmee leerrendement ontstaat, gedrag dat niet storend is voor het leerproces van klasgenoten én het belangrijkste, dat de leerling ‘goed in zijn vel zit’ en zonder tegenzin naar school gaat.

De begeleiding wordt gegeven in de vorm van een trajectklas en bestaat uit; coachen van de leerling in het oplossen van problemen (bijvoorbeeld in contact met de docent en klasgenoten, moeite om huiswerk te noteren in de agenda, etc.), opvang in de pauzes voor een rustige pauzeplek, deels opvang onder schooltijd bij een aangepast rooster of het tijdelijk niet in de klas kunnen zijn, hulp bij het plannen en organiseren van de les- en leerstof, een ruimte om na schooltijd huiswerk te maken en adviseren van docenten in hoe om te gaan met de leerling.

Wat te doen bij pesten?

De school moet voor elke leerling een veilige plaats zijn. Pesten vinden wij onacceptabel. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het fenomeen ‘pesten’. Daarnaast is een antipestprotocol aanwezig in de school. Toch kan het voorkomen dat een leerling zich gepest voelt. Pesten gebeurt subtiel en is voor medewerkers in de school niet altijd te signaleren. Het is daarom erg belangrijk dat de leerling of zijn ouders aan de mentor vertellen dat er sprake is van pesten. Vervolgens kunnen de vertrouwenspersoon, de teamleider en/of de orthopedagoog hier ook een rol in spelen . In overleg met de leerling en zijn of haar ouders wordt een plan gemaakt om het pesten te laten stoppen. Er wordt regelmatig geëvalueerd met de leerling of het pesten daadwerkelijk is gestopt; als dit niet het geval is dan wordt het plan bijgesteld.

Wat te doen bij ongeoorloofd verzuim?

Op het Anna hebben we een verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator registreert en signaleert onregelmatigheden. Bij ongeoorloofd verzuim moet de leerling de gemiste uren inhalen. Als een leerling veel ongeoorloofd verzuim heeft, dan kan hij/zij worden opgeroepen voor het “preventief leerplicht spreekuur” op school. In dit gesprek spreekt de leerplichtambtenaar met de leerling over wat de gevolgen kunnen zijn als het verzuim aanhoudt. Als het verzuim aanhoudt, worden de leerling en zijn/haar ouders uitgenodigd voor een officieel gesprek met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek kan plaats vinden op school of op het Stadhuis. Bij dit gesprek kunnen betrokkenen van school aanwezig zijn. Het is aan de leerplichtambtenaar om te bepalen of er een sanctie komt en welke deze is. De school is verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is.

Wat te doen bij ziekteverzuim?

De mentor is de belangrijkste contactpersoon als een leerling ziekteverzuim heeft. Ouders en de leerling houden de mentor op de hoogte van het ziekteproces. De mentor regelt dat de leerling op de hoogte is van de te maken lesstof en regelt wanneer de leerling zijn toetsen kan inhalen.

Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim, dan wordt de zorgcoördinator erbij betrokken. Afhankelijk van het ziekteverzuim wordt de leerling aangemeld bij de jeugdarts. Ook vinden er, afhankelijk van het ziekteverzuim, gesprekken op school plaats met ouders en de leerling om de zorg af te stemmen en een schoolgang wellicht op te bouwen. Bij deze gesprekken kan ook de leerplichtambtenaar aanschuiven.

Welke overlegvormen zijn er?

Mentorenoverleg

Regelmatig vindt er een mentorenoverleg plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle mentoren van een leerjaar aanwezig en bespreken zij aspecten die relevant zijn voor het leerjaar waar zij verantwoordelijk voor zijn. De zorgcoördinator wordt ook regelmatig bij deze bijeenkomsten uitgenodigd, zodat zij ook op de hoogte is van wat er speelt.

Leerlingenbesprekingen

De docenten van een klas bespreken de leerlingen drie keer in een jaar tijdens een leerlingenbespreking. De teamleider zit deze besprekingen voor. Tijdens deze besprekingen wordt er gekeken wat een leerling nodig heeft om het naar zijn zin te hebben in de klas en hoe de studieresultaten verhoogd kunnen worden. Eventueel wordt een handelingsplan voor een leerling geschreven of een groepsplan voor de klas.

Zorghelpdesk

De zorghelpdesk is de interne zorgcommissie van de school. Dit zorgoverleg bestaat uit de orthopedagoog en de zorgcoördinatoren; eventueel zijn de teamleiders, remedial teacher, de leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en/of schoolmaatschappelijk werk aanwezig. In dit overleg worden leerlingen besproken waar zorg over is en wat nodig is voor de leerling om weer goed te functioneren op school. Uitgangspunt hierbij is om de leerling, mentor en de ouders erbij te betrekken en de zorg af te stemmen.

Zorg Advies Team

De school overlegt geregeld met instanties buiten de school over leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Zo werken we met een Zorg Advies Team dat bestaat uit vertegenwoordigers van school, van de jeugdhulpverlening, de politie, GGD en de leerplichtambtenaar. Ouders en leerling worden om toestemming gevraagd als de orthopedagoog een leerling wil inbrengen in het Zorg Advies Team.

Communicatie

Wij geloven in goede communicatie als een manier om het leren te bevorderen. Daarom informeren we jou en je ouders op de onderstaande manieren. We verwachten dat je ons vertelt als er iets belangrijks aan de hand is. Dat geldt overigens ook voor je ouders.

Magister 6

Je kunt online je schoolgegevens inzien via ons leerlingvolgsysteem. Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor Magister 6. Magister 6 draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en ook op je smartphone. Het is toegankelijk via een browser. Er zijn ook apps. We verwachten dat je ouders geregeld (mee)kijken hoe je ervoor staat. Zij krijgen ook een inlogcode en wachtwoord voor Magister 6.

Zermelo

Zermelo is het roosterprogramma waar het Anna van Rijn College mee werkt. In Zermelo kunnen de leerlingen hun rooster inzien en daarnaast kunnen de leerlingen in Zermelo zich aanmelden voor de keuzelessen. Zermelo is beschikbaar via de website en ook via de Zermelo app op je telefoon.

Het rapport

De studieresultaten zijn het gehele schooljaar in te zien via Magister, samen met een voortschrijdend gemiddelde per vak over het gehele schooljaar. Voor bevordering gaan we uit van de voortschrijdend gemiddelde cijfers. Aan het einde van elk schooljaar ontvang je een geprint rapport van je studieresultaten.

Anna Actueel

Anna Actueel is een e-zine bestemd voor ouders en leerlingen en verschijnt periodiek.

Elektronische leeromgeving (ELO)

It’s Learning is de elektronische leeromgeving (ELO) die we inzetten voor de communicatie tussen docenten, leerlingen en ouders. Hier vind je voor bijvoorbeeld planners, extra digitaal materiaal, (diagnostische) toetsen en overige digitale leermaterialen voor de verschillende vakken. Gemaakte opdrachten moeten ook vaak via It’s Learning worden ingeleverd. Communicatie met leerlingen vindt ook plaats via It’s Learning. De ELO zetten we ook in bij de begeleiding van projecten en het opstellen van een portfolio. Alle leerlingen krijgen een Anna van Rijn e-mailadres, waarmee de Office-programma’s kosteloos te downloaden zijn.

Microsoft Teams

Microsoft Teams is naast Word, PowerPoint, Outlook en Excel één van de programma’s van Microsoft 365. Microsoft Teams wordt gebruikt voor het geven van online lessen. Ook één op één gesprekken of overleggen binnen werkgroepen kunnen online binnen Microsoft teams plaatsvinden.

De website

Op de website bevindt zich algemene en achtergrondinformatie over de school.

Sociale media

Het Anna van Rijn College maakt steeds vaker gebruik van sociale media om zo activiteiten die plaatsvinden met jou en je ouders te delen. Wil je ook op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Instagram en like de pagina’s!

Ouderavonden

Voor alle klassen en leerjaren organiseren we ouderavonden. Deze vinden meestal plaats aan het begin van het schooljaar. Je ouders ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging. Een overzicht van de ouderavonden kun je vinden in de jaarplanning op It’s Learning.

Ouderspreekavonden

Na het eerste en tweede rapport kunnen je ouders met je mentor en je docenten praten over jouw vorderingen. Je ouders kunnen zich hiervoor na ieder rapport inschrijven via het leerlingvolgsysteem Magister. Na het derde rapport is de mentorspreekavond. Inschrijving voor deze avond gebeurt ook via Magister. De data voor de ouderspreekavonden staan in de jaarplanning op It’s Learning.

De ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders van de leerlingen. Deze raad bevordert het contact tussen ouders en school en denkt mee over belangrijke schoolzaken. De leden van de ouderraad zijn aanwezig bij bijvoorbeeld de ouderavonden, open dagen en diploma-uitreikingen. Verder organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond. En vanzelfsprekend onderhoudt de ouderraad ook contact met de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad.

Meer over de ouderraad kun je vinden op It’s Learning en de website van de school. Je kunt ook contact opnemen met de ouderraad via de e-mail: ouderraad@annavanrijn.nl.

Communicatie van de kant van school

Voor goede leerresultaten van de leerlingen is goed contact tussen school en ouders essentieel. E-mail speelt een belangrijke rol hierin. Wij versturen de meeste informatie aan ouders naar de in Magister geregistreerde e-mailadressen. Daarom moeten wij altijd beschikken over het actuele e-mailadres van ouders. Wijziging van het e-mailadres kunt u doorgeven aan leerlingenadministratie@annavanrijn.nl.

Als jij onverwacht absent bent, dan belt school je ouders. Je mentor of teamleider kunnen ook van e-mail gebruik maken om jou of je ouders ergens over te informeren. Daarom vragen wij bij aanmelding ook naar het e-mailadres waarop we je ouders kunnen bereiken.

Communicatie van de kant van de ouders en de leerlingen

Naast informatie van onze kant rekenen we erop dat je ons op de hoogte stelt als er iets is wat we zouden moeten weten. Een telefoontje of mailtje naar je mentor is meestal de beste eerste stap. Elke mentor deelt aan zijn leerlingen mee wanneer en hoe hij bereikbaar is. Jij kunt contact opnemen met je teamleider als je mentor je niet verder kan helpen.

Bij een groter probleem kunnen ook je ouders dat doen. Bovenstaande maakt duidelijk dat we proberen aangekaarte problemen in goed overleg op te lossen.

Klachtenregeling

Zoals iedere school beschikt ook het Anna van Rijn College over de wettelijk vereiste klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing als u met een klacht niet eerst ergens anders binnen de organisatie terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daar doen we uiteraard ons uiterste best voor. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Deze regeling is te vinden op It’s Learning en dan op het oudergedeelte van deze site.

Ziekmelding

Als je ziek bent vragen wij je ouders dit vóór 8.30 uur te melden. Dat kan per mail: verzuim@annavanrijn.nl en eventueel ook via de telefoon ( 030 60 40 900). Op de dag dat je weer naar school komt, moet je het groene verzuimbriefje inleveren als je dit ontvangen hebt van de receptie als je gedurende de dag ziek naar huis gegaan bent. Als je ‘s morgens telefonisch of per mail ziekgemeld bent door je ouders, moeten zij telefonisch contact opnemen via 030 60 40 900 of een mail sturen naar verzuim@annavanrijn.nl voor een betermelding als je weer naar school komt. Wij vragen je ouders ook geoorloofd verzuim van tevoren schriftelijk te melden. Wanneer een kind ziek naar huis gaat, worden de ouders van onderbouw-leerlingen opgebeld en de ouders van bovenbouw-leerlingen krijgen een mail die binnen 24 uur beantwoord dient te worden, anders worden de gemiste lesuren aangemerkt als spijbel uren.

Verzuimafspraken bij de les lichamelijke opvoeding (LO)

Het kan voorkomen dat je wel naar school toe gaat, maar je niet zo fit voelt of zelfs een blessure hebt. Als je op die dag LO op het rooster hebt staan, is het belangrijk om wél naar die les te gaan en ook je sportkleding mee te nemen. In overleg met je docent wordt dan gekeken of je (een gedeelte van) de les toch mee kunt doen.

Wanneer je echt ernstig geblesseerd bent of langdurig ziek bent, is het aan de teamleider en de LO-docent om afspraken te maken over je aanwezigheid bij de les. Zonder deze afspraken is je afwezigheid bij de les LO vanzelfsprekend niet geoorloofd. Voor meer informatie over de lessen LO verwijzen we je naar het boekje ‘LO en Schoolsport’, dat iedere leerling krijgt uitgereikt tijdens zijn allereerste les LO.

Het verzuimbeleid

Het verzuimbeleid op de Anna MAVO is er op gericht het verzuim en de achterliggende oorzaken zo snel mogelijk in kaart te brengen en terug te dringen. Docenten houden de aanwezigheid van hun leerlingen nauwgezet bij. We streven er naar dat voor het einde van iedere les, in het leerlingvolgsysteem duidelijk vermeld staat wie er wel en wie er niet in de les aanwezig waren. Mentoren monitoren het lesverzuim van hun mentorleerlingen wekelijks. Opvallend verzuim wordt tijdens een van de twee wekelijkse mentorlessen met de leerling(en) besproken. Er worden afspraken gemaakt om het verzuim te verminderen. Indien deze afspraken geen duidelijke vermindering van het ongeoorloofde verzuim laten zien dan worden de ouders/verzorgers van de leerling ingelicht. Afspraken worden dan opnieuw bekrachtigd.

De zorgcoördinatoren ondersteunen de mentoren in hun verzuimtaak. Zij kijken o.a. over de schouder van de mentoren mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en kunnen in overleg met de mentor ook contact opnemen met de ouders/verzorgers.

Indien de indruk ontstaat dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het verzuim terug te dringen dan kan de mentor het ondersteuningsteam, bestaande uit een zorgcoördinator of schoolpsycholoog en een begeleider passend onderwijs, inschakelen om samen te kijken naar de achterliggende oorzaken van het verzuim en mogelijke oplossingen. Ouders en leerling worden nauw bij dit proces betrokken. Ouders kunnen te allen tijde in het leerlingvolgsysteem de aanwezigheid van hun kind terugvinden. De school verwacht van ouders dat zij dit iedere twee tot drie weken ook daadwerkelijk doen. Vanuit de school wordt deze verwachting duidelijk geuit op bijvoorbeeld ouder- en voorlichtingsavonden en via de mentoren.

Uiteraard houden we ons aan de wettelijke eisen voor wat betreft het melden van opvallend ziekte- en ongeoorloofd verzuim. In deze gevallen worden respectievelijk de schoolarts en de afdeling leerplicht van de gemeente ingelicht. Ook zij zullen hun bijdrage leveren aan het terugdringen van dit verzuim.

Er is een stappenplan verzuim opgesteld waarin schematisch de acties om het verzuim terug te dringen is weergegeven. Dit schema is terug te vinden op de elektronische leeromgeving van de school (It’s Learning).

VSV (vroegtijdige schoolverlaters) Anna Mavo en Anna Lyceum

2016 2017 2018 2019 2020
Verhuizen 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Werken 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Andere school/opleiding 2,8% 2,7% 2,7% 1,5% 2,3%
School verlaten, vervolg onbekend 0.3% 0.1% 0.0% 0,0% 0,0%

Kwaliteit

Stilstand is achteruitgang. Daarom blijven we werken aan steeds verdere verbetering, verfijning van de kwaliteit van ons onderwijs. Ook als school willen we leren. Dat doen we door te evalueren met ouders en met leerlingen. Ook voeren we kwaliteitsmetingen uit. Hoe ervaren de leerlingen de lessen? Wat vinden de ouders van de school? Hoe ervaren de docenten en andere medewerkers dat? Zo leren we onze sterke punten en verbeterpunten kennen en daar zetten we beleid op.

Secties, teams en individuele medewerkers reflecteren regelmatig op de resultaten en maken indien nodig verbeterplannen.

Doorstroomgegevens Anna MAVO

De doorstroom gegevens van de Anna MAVO en het Anna lyceum liggen boven de norm van de inspectie.

Onderbouwsnelheid (klas 1 t/m 3)*
2017-2018 97,56%
2018-2019 97,71%
2019-2020 97,94%
Norm inspectie 94,63%

* doorstroom van leerlingen (aan de start van leerjaar 3) zonder doubleren of afstromen naar een lager niveau. Het betreft het totale percentage van Anna MAVO en Anna Lyceum.

Bovenbouwsucces (klas 3 en hoger)**
Mavo
2017-2018 86,18%
2018-2019 89,51%
2019-2020 90,45%
Norm inspectie 84,79%

**doorstroom van leerlingen zonder doubleren/zakken of afstromen naar een lager niveau.

Examenresultaten

De examenresultaten zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van ons onderwijs. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren.

Slagingspercentage Anna MAVO
2014-2015 96%
2015-2016 95%
2016-2017 94%
2017-2018 89%
2018-2019 91%
2019-2020 100%
2020-2021 92%

Leerlingenraad

Het Anna van Rijn is niks zonder haar leerlingen en dus is er op school een leerlingenraad! De leerlingenraad vertegenwoordigt de stem van de leerlingen op het Anna. De raad is er om ervoor te zorgen dat de leerlingen geïnformeerd worden over, en soms zelfs betrokken worden bij, besluiten. En uiteraard voor het organiseren van activiteiten binnen de school.
Een actieve, kritische en samenwerkende instelling is kenmerkend voor de leden van de leerlingenraad.

Hoe gaan wij te werk?

In de leerlingenraad worden ideeën en focuspunten bedacht en uitgewerkt. Iedere twee weken komt de raad samen, dit noemen we een algemene vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden actuele, lopende punten besproken en aan het einde is er ruimte om nieuwe punten in te brengen. De Leerlingenraad staat ook zeker open voor punten vanuit leerlingen die niet in de raad zitten. De leerlingenraad gaat graag met deze leerling(en) in gesprek.

Na de algemene vergadering van de leerlingenraad, wordt de directievergadering gepland. De directeur zit dan aan tafel met de twee voorzitters en twee leden. De leerlingenraad heeft altijd eigen punten om te bespreken met de directeur, maar het is ook mogelijk dat de directeur de leerlingenraad wil informeren over iets dat binnen de school speelt. De acties die vanuit deze directievergadering komen, worden weer besproken met en opgepakt door de hele leerlingenraad.

De leerlingenraad heeft een hele goede band met de leerlingen en de medewerkers op school. De directie en docenten luisteren altijd naar onze ideeën en wij naar die van hen. De leerlingenraad heeft ook een plek binnen de MR. Hier worden belangrijke besluiten over de school genomen.

De raad is ook aanwezig bij andere schoolbijeenkomsten, bijvoorbeeld over het toekomstige schoolplan. Door samenwerking en begrip maken wij prachtige dingen samen waar op het Anna van Rijn.

Hoe komen leerlingen erbij?

Aan het begin van het nieuwe schooljaar werft de leerlingenraad nieuwe leden. De raad kondigt dit aan via de schoolmail. Daarnaast gaan de leden ook langs de brugklassen, zodat zij vanaf dag één al zien dat wij actief zijn op hun nieuwe school. Als de aanmeldingen binnen zijn, vindt de selectieprocedure plaats. Dit kan verschillen van een intakegesprek tot het indienen van een motivatiestuk.

Een paar voorbeelden van wat wij doen/gedaan hebben:

 • Gouden Stift
 • Rozen Actie
 • Valentijnskaarten Actie
 • AvR Studiekeuze Beurs
 • Feestcommissie: school door de seizoenen versieren, feesten & gala’s organiseren
 • Verspreide toetsweek
 • Extra zitplaatsen
 • Watertappen

Word jij onze nieuwste teamgenoot?

Borrel jij ook van de ideeën om het Anna van Rijn leuker en beter te maken? Dan willen wij jou er graag bij! Door lid te worden van de leerlingenraad zorg jij er niet alleen voor dat je CV gaat shinen, maar je werkt ook aan vaardigheden die handig zijn tijdens én na de middelbare school. Denk hierbij aan goed kunnen samenwerken, communiceren, plannen, groot-/kleinschalig organiseren en namens een groep kunnen spreken voor publiek.