Praktisch

Lestijden

Ma, wo, do, vr Di
Lesuur 1 08.30 – 09.40 uur 08.30 – 09.40 uur
Lesuur 2 09.45 – 10.55 uur 09.45 – 10.55 uur
Pauze 10.55 – 11.15 uur 10.55 – 11.15 uur
Lesuur 3 11.15 – 12.25 uur 11.15 – 12.25 uur
Pauze 12.25 – 12.55 uur 12.25 – 12.55 uur
Lesuur 4 12.55 – 13.35 uur (r-les) 12.55 – 14.05 uur
Lesuur 5 13.40 – 14.50 uur 14.10 – 14.50 uur (mentoruur)
Lesuur 6 14.55 – 16.05 uur -

Verlof

Bijzonder verlof

Belangrijke data met betrekking tot schoolactiviteiten, excursies en schoolvakanties staan in de jaarplanning. De jaarplanning kunt u terugvinden op It’s Learning. Daarnaast ontvangt u periodiek de planning via onze digitale nieuwsbrief, Anna Actueel. In principe wordt buiten op de website aangegeven vakanties en vrije dagen geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek van hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:

1. Vakantieverlof

Als de werkgever geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties (verklaring van werkgever overleggen) of als de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Het extra vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Per schooljaar mag maar één keer extra vakantieverlof worden verleend, ook als het eerder toegekende vakantieverlof minder dan 10 schooldagen duurde. Een verzoek tot extra vakantieverlof moet u schriftelijk indienen bij de teamleider, uiterlijk zes weken voor de aanvang van het verlangde verlof. Bij te late indiening wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.

2. Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten de eigen wil gelegen zaken. Het kan gaan om verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden. Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden moet worden ingediend bij de teamleider.

3. Vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging

Ook dit verzoek moet worden ingediend bij de teamleider.

Bestellen schoolboeken

Het boekenpakket voor leerlingen van het Anna van Rijn College kan worden besteld bij Van Dijk Educatie. 

Adresgegevens

Van Dijk Educatie
Postbus 23
8260 AA Kampen
Tel: 0900 - 500 40 10
http://www.vandijk.nl

Schoolkosten

Het Anna van Rijn College ontvangt van de overheid een vergoeding voor personeel, voor onze gebouwen en voor schoolboeken en andere lesmaterialen die specifiek door onze school worden voorgeschreven en die noodzakelijk zijn om de lessen te kunnen volgen. Deze vergoeding is sober. Wij streven er naar om ons onderwijs uitdagend en extra aantrekkelijk voor leerlingen te maken. Hier zijn extra kosten mee gemoeid die niet door de overheid bekostigd worden. Voor deze kosten vragen wij ouders om een onderwijsbijdrage.

Het is mogelijk dat activiteiten of programma’s mogelijk collectief niet doorgaan als de inkomsten uit de ouderbijdragen onvoldoende zijn om het aanbod te kunnen financieren.

De directie streeft ernaar om de schoolkosten waarvoor wij de ouders een bijdrage vragen zo laag mogelijk te houden. Wij stellen de schoolkosten jaarlijks vast in overleg met de Medezeggenschapsraad. Voor onderstaande kosten heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad instemming verleend.

  • Categorie 1: Gratis lesmateriaal (hiervoor is geen ouderbijdrage verschuldigd);
  • Categorie 2: Materialen en gereedschappen;
  • Categorie 3: Overige schoolkosten.

Ouderbijdragen Anna MAVO 2021-2022

Categorie 2

Leerjaar 1 2 3 4
Agenda €11
Tekendoos €15,-
Borg kluissleutel €16,50
Gymkleding (2 shirts) €20,-
Tekenkoffer (leerlingen in 4M met tekenen) €13,50
Jaarboek €15,-
Totaal €62,50 €28,50

Categorie 3

De onderstaande activiteiten zijn per leerjaar. Tabel 1 is bedoeld voor leerlingen die Nederlandstalig onderwijs volgen, tabel 2 is bedoeld voor leerlingen die tweetalig onderwijs volgen.

Tabel 1: Nederlandstalig onderwijs
Leerjaar 1 2 3 4
Bijdrage onderwijs* €40 €40 €40 €40
Dansproject €7
Gastles Stikstof (SK) €3
Excursie Den Haag (GS) €7,50
Excursie Aken (Du) €30
Excursie Xanten (GS) €12
Excursie Apenheul (BI) €35
Excursie Water (AK) €30
Diergaarde Blijdorp (Bio) €25
Startweek €15
Sportoriëntatie (Leerlingen in examenklassen) €45
Totaal €99 €43 Afh. van gekozen pakket €95

*De bijdrage onderwijs wordt gebruikt voor de schoolpas, verzekeringen, huur kluisje en de bijdrage aan het cultuuronderwijs en de cultuurpas.

Tabel 2: tweetalig onderwijs
Leerjaar 1 2 3 4
Bijdrage onderwijs* €40 €40 €40 €40
Dansproject €7
Gastles Stikstof (SK) €3
Excursie Den Haag (GS) €7,50
Diergaarde Blijdorp €25
Excursie Apenheul (BI) €35
Little Victorians workshop (Philias Fogg) €29,50
Uitwisseling of buitenland reis €350 €300 €300
Bootcamp €170
Startweek
Excursie Aken (DU) €30
Excursie Xanten (GS) €12
Sportoriëntatie: leerlingen in examenklassen €45
Cambridge Exam €230
Excursie Water (AK) €30
Totaal €478,50 €343 Afh. van gekozen pakket Afh. van gekozen pakket

* De bijdrage onderwijs wordt gebruikt voor de schoolpas, verzekeringen, huur kluisje en de bijdrage aan het cultuuronderwijs en de cultuurpas.

Kosten laptop

Alle leerlingen maken gebruik van een laptop. De school biedt de mogelijkheid om deze aan te schaffen via de Rent Company. Dan heeft u zeker een laptop die voldoet aan de systeemeisen. De kosten voor deze laptop (inclusief het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking) worden aan de Rent Company betaald. Indien er gekozen is voor een maandelijkse betaling worden de termijnbedragen geïncasseerd via een automatische incasso door de Rent Company. Bij de keuze voor een maandelijkse betaling wordt ook een borg van 50 euro in rekening gebracht. Natuurlijk kunt u ook zelf voor een systeem zorgen. Laat u daarbij goed door het Anna informeren over de minimale systeemeisen en benodigde applicaties.

Betaling schoolkosten

Als u het boekenpakket voor het aankomend schooljaar besteld bij www.vandijk.nl, dan zal Van Dijk ook meteen de schoolkosten voor het aankomend schooljaar bij u innen.

Als u de schoolkosten niet kunt betalen

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende onderwijsactiviteiten, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Daarom hebben we het Solidariteitsfonds in het leven geroepen.

U-pas

Ouders van leerlingen uit o.a. de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, De Bilt en Houten kunnen ook een bijdrage in kosten krijgen via de U-pas. Deze pas, op naam van het kind, vraagt u aan bij de gemeente. Een kopie van deze pas stuurt u op naar de financiële administratie via kas@nuovo.eu. E-mail gelijk met de U-pas tevens een kopie van uw bankpas. Indien u recht heeft op een bijdrage, dan wordt het bedrag door NUOVO aan u overgemaakt. U dient de factuur wel eerst zelf voor te schieten. Voor meer informatie kijkt u op de website van U-pas: www.u-pas.nl.

Zakelijk

Verplichte gegevensverstrekking

Als ouders bent u er voor verantwoordelijk dat de school voor 1 september in het bezit is van een uittreksel van het Gemeentelijke Basis Administratie of eenkopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind (alle leerlingen die zich nieuw hebben aangemeld).

Verzekering

De school heeft een aanvullende collectieve ongevallenverzekering afgesloten op uw kind. Deze verzekering is geldig gedurende het verblijf op school, de heen- en terugreis van en naar school en tijdens schoolreizen. Materiële schade wordt niet vergoed.

Aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen en medewerkers. Het stallen of parkeren van vervoermiddelen gebeurt op eigen risico. Wij raden ten sterkste af om ’s nachts vervoermiddelen in de fietsenstalling te laten staan. Evenzeer raden wij af om waardevolle spullen mee te nemen naar school. Leerlingen van 14 jaar en ouderzijn verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ook voor verlies en / of diefstal van deze identiteitskaart stelt de school zich niet aansprakelijk.